Základné informácie - ako sa zaregistrovať?

Callbook je adresár všetkých koncesovaných rádioamatérov, rádioklubov a samozrejme aj SWL zo Slovenskej republiky.

Minimálne množstvo údajov, ktoré majú byť do CallBooku zapísané, je značka, meno, priezvisko, obec, rádioamatérska trieda a dátum platnosti rádioamatérskeho povolenia. Ak však chcete, aby vám kolega rádioamatér mohol napr. zavolať, napísať e-mail či poslať direct QSL, je treba uviesť viac informácií. "Evidenčný list pre národný CallBook" (ďalej iba formulár) si môžete stiahnuť odtiaľto. Formulár je v dvoch formátoch - DOC pre MS Word a PDF pre Acrobat Reader. Oba súbory sú úplne identické, stiahnite si ten, ktorý vám viac vyhovuje. Vyplniť ho môžete priamo v PC, alebo vytlačený vyplniť ručne. Posiela sa iba jeden formulár!

Ako a čo vyplniť do formulára? Samozrejme povinné údaje. Nepovinné údaje vyplňte, iba ak ich chcete zverejniť. Ako príklad uvediem kolónku "Člen OTC". Môžete napísať A ako áno, N ako nie, prípadne nechať kolónku čistú. Pomôcky: Okresné znaky, Lokátory, Rádioamatérske triedy. Vlastná kontestová značka je dočasná súťažná značka, zvyčajne s jednopísmenkovým sufixom, teda napr. OM9A. Do CallEx patria aj prefixy OL a OK. Členstvo v rádioklube píšte iba aktuálne, nie bývalé. Ak uvediete svoju e-mailovú adresu, táto sa nezobrazuje, zobrazená je iba adresa v tvare značka@omradio.sk, ktorú automaticky získate a z ktorej sa budú správy na vami uvedenú emailovú adresu automaticky preposielať. Podrobné informácie o emailovej adrese získate tu.

Databáza bola prevzatá zo stránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pokiaľ by niekto nechcel byť zverejnený v callbooku vôbec, prosím o zaslanie emailu na adresu om2adp@omradio.sk. V tomto prípade treba uviesť v emaile telefónny kontakt, ja budem odosielateľa telefonicky kontaktovať a verifikovať jeho požiadavku.

Aby nebol porušený zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 11 ods. 2 a 4, je treba, aby ste čitateľne vyplnený formulár podpísali a poslali poštou v obyčajnom liste (nie doporučenom) na moju adresu. Aj keby to bolo výrazne jednoduchšie a rýchlejšie, v žiadnom prípade mi neposielajte formulár e-mailom! Zákon to nepripúšťa, sankcia za porušenie tohto zákona je podľa § 68, ods. 2, pís. a) vo výške 1.000 - 80.000 Eur (30.000 - 2.400.000 Sk). To je ozaj dosť...

Ja údaje z formulára prepíšem do callboku. Ak máte, pošlite s formulárom váš QSL lístok. Tento na údajovej strane krížom perom prečiarknite.
Iba pre zaujímavosť: pozrite sa, ako vyzerá formulár pre OK callbook alebo formulár pre SP callbook, tiež sú posielané výhradne poštou...

Značka kolektívky - spolu s formulárom kolektívky mi pošle svoj vlastný lístok VO kolektívky a podľa možnosti aj QSL lístok kolektívky. Privítam, keď pošlete za klub v jednej väčšej obálke viac formulárov za viacerých amatérov. Dôležitý je vlastnoručný podpis každého amatéra na svojom formulári.

Špeciálna stanica - ak chcete zaregistrovať do OMCB príležitostnú (špeciálnu) call, stačí, keď mi napíše email operátor tejto stn, alebo človek, ktorý bude spracovávať QSL. Registračný formulár nie je treba v tomto prípade posielať! Okrem bežných informácií nezabudnite uviesť, od kedy do kedy bude stn aktívna.

Ako správca informačného systému som tento registroval na Úrade na ochranu osobných údajov reg. č. 201110218 (428/2002 Z.z.) a reg. č. 201305785 (122/2013 Z.z.).

Ak teda chcete byť v CallBooku uverejnení, pošlite vyplnený formulár v obyčajnom liste (nie doporučenom!) na adresu:

        Dušan Pavlík
        Sladovnícka 5
        917 01 Trnava