OM AUKCIA
  INZERCIA:   
  english   slovak   
ČLENSKÁ OBLASŤ []
Užívateľ
Heslo
KATEGÓRIE []
Stránka DXZone.com
Stránka OM3KTR - Trnava
Podmienky použitia

OM AUKCIA je bezplatná služba na aukčné predaje a ponuky. Za jej používanie nie sú účtované nikomu žiadne provízne ani iné poplatky. Môžu sa jej zúčastniť občania ktoréhokoľvek štátu, starší ako 18 rokov.

Zodpovednosť za uverejnené aukcie nesie sám zverejňovateľ. Akékoľvek právne dôsledky, ktoré vyplynú z činnosti aukcie, znáša každý účastník
aukcie dobrovoľne sám.

OM AUKCIA nie je redigovaná či moderovaná. Administrátor neovplyvňuje jej obsah. Vyhradzuje si však právo aukcie odstraňovať, ak porušia nižšie uvedené zásady.


Položky, zverejnené na OM aukcií, nesmú:

  • porušovať akýmkoľvek spôsobom práva ďalších osôb, vrátane práv, týkajúcich sa obchodnej značky, firemného loga a znakov pôvodu
  • byť v rozpore s etickými kódexami a dobrými mravmi, svojím obsahom nesmú vzbudzovať odpor a verejné pohoršenie
  • byť získané krádežou alebo inou trestnou činnosťou, alebo byť považované za nelegálne(napr. pirátske kópie audiovizuálnych materiálov)
  • byť v rozpore s podmienkami na predaj podľa osobitných predpisov (napr. zbrane, strelivo, výbušniny, lieky a liečivá, chránené zvieratá)
  • porušovať akýmkoľvek spôsobom platné zákony Slovenskej republiky (napr. drogy a prekurzory, ľudské orgány, nebezpečné chemické a rádioaktívne látky atď.)
  • vyzývať k propagácii a propagovať rasizmus, xenofóbiu, nenávisť a konflikty medzi národmi
  • propagovať nacistickú ideológiu, ani obsahovať znaky s ňou súvisiace
  • byť použité k šíreniu nepravdivých informácií o jednej alebo viacerých fyzických alebo právnických osobách
  • vyzývať k použitiu predmetu na protizákonné jednanie. Týka sa to napr. odpočúvacej techniky alebo chemických prostriedkov, tzv. zmizikov, ktoré môžu byť použité na pozmeňovanie dokumentov, vybavenie (nástroje a software), ktoré napomáha porušovať autorské práva, inštrukcie a adresy webových stránok FTP serverov, ktoré môžu obsahovať informácie umožňujúce alebo uľahčujúce tvorbu alebo získavanie nebezpečných materiálov, nelegálnych materiálov alebo materiálov, ktorých vlastníctvo je zakázané alebo porušujú práva alebo prístup k takým materiálom, atď.

Registračné údaje slúžia výlučne k zabezpečeniu korektnosti informácií v OM AUKCIÍ. Administrátor v žiadnom prípade neposkytuje žiadne registračné údaje tretím osobám. Výnimky sú v zákone (napr. pri podozrení z trestného činu...). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo aj zrušiť účet v prípade, keď zistí, že registračné údaje nie sú pravdivé, alebo sú neúplné.

Každý účastník aukcie berie na vedomie, že aukcia obsahuje riziká, vyplývajúce z povahy používaného média - internetu. Je si vedomý toho, že identifikácia užívateľov na internete je komplikovaná a prevádzkovateľ OM aukcie nemôže zaručiť, že niektorý užívateľ neuviedol alebo neuvádza prevádzkovateľovi alebo ostatným užívateľom pravdivé údaje. Prevádzkovateľ OM aukcie nezodpovedá za správnosť registračných údajov užívateľov, zároveň je oprávnený poskytnúť akékoľvek údaje o užívateľoch aukcie orgánom činným v trestnom konaní.

Registračné údaje treba vyplniť presne, úplne a pravdivo. Nepravdivé údaje o predávajúcom, hlavne meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo, sú pre víťaza aukcie dôvodom k zrušeniu akýchkoľvek záväzkov voči predávajúcemu. Tiež sú dostatočným dôvodom k zrušeniu všetkých aukcií predávajúceho a jeho vylúčenie z aukčného systému.

Zrušenie záväzkov víťaza aukcie voči predávajúcemu je možné (podľa úvahy a rozhodnutia kupujúceho) aj vtedy, keď predávajúci preukázateľne uviedol v popise predávaného tovaru nepravdivé alebo hrubo skreslené informácie o tovare.

Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tejto aukcie rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji, alebo môže privodiť ujmu kupujúcemu pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.

Každý kupujúci sa pridaním svojej ponuky zaväzuje, že v prípade víťazstva v aukcií odkúpi za víťaznú sumu tovar od predávajúceho, pokiaľ nie sú splnené podmienky na zrušenie tohto záväzku. Ak svoj záväzok nesplní, je to dostatočný dôvod na vylúčenie kupujúceho z aukčného systému.

Prevádzkovateľ OM aukcie nie je zodpovedný za škody spôsobené tým, že nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Prevádzkovateľ OM aukcie nie je zodpovedný za škody spôsobené chybami tovaru predaného prostredníctvom OM aukcie. Nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú jedným užívateľom druhému môžu užívatelia uplatniť len medzi sebou. Nároky z chýb tovaru predaného prostredníctvom OM aukcie nie je možné uplatňovať prostredníctvom prevádzkovateľa alebo voči prevádzkovateľovi OM aukcie.

Prevádzkovateľ OM aukcie poskytuje elektronickú aukciu a jej služby bez akéhokoľvek nároku užívateľov voči prevádzkovateľovi z vád vydraženého tovaru. Všetky vyslovené či zamlčané predpokladané záruky zo strany prevádzkovateľa sú týmto vylúčené. Všetky reklamácie a záruky rieši a uplatňuje kupujúci u predávajúceho.

Každý používateľ stránky OM AUKCIA vyjadruje jej použitím svoj bezvýhradný súhlas s týmto dokumentom a zaväzuje sa ním riadiť.

Administrátor OM AUKCIA

Autorské práva: © 2009-2019 PHP Pro Software LTD. Všetky práva vyhradené! Uvedené ochranné známky a značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
Preložil Dušan, OM2ADP. Používaním stránky OM AUKCIA vyjadrujete svoj bezvýhradný súhlas s dokumentami PODMIENKY POUŽITIA a OCHRANA SÚKROMIA!
Stránka načítaná za 0.060123 sek.
Počet denných unikátnych prístupov na stránku:     (každý počítač sa započítava iba 1x za deň).
Stránka bola spustená 8.8.2012.